Copyright

© Copyright 2014 Sunny Cars GmbH Mietwagenvermittlungsgesellschaft.
Alle rechten voorbehouden

Op deze en alle andere websites en blogs van Sunny Cars berusten (auteurs)rechten.

Alle teksten, afbeeldingen en andere op deze website verzamelde informatie vallen onder de bescherming van het auteursrecht van Sunny Cars GmbH Mietwagenvermittlungs-gesellschaft. Vermenigvuldiging of verspreiding van het geheel of van een gedeelte van deze website is zonder schriftelijke toestemming van Sunny Cars GmbH niet toegestaan. Het Sunny Cars-logo en de Sunny Cars-claim zijn beschermde handelsmerken van Sunny Cars GmbH.

Indien een derde toch aan Sunny Cars toekomende (auteurs- en beeld)rechten schendt, is deze volledig aansprakelijk voor alle kosten, schades en verhaalsacties die daar uit voort kunnen vloeien. In het bijzonder geldt dat voor het onrechtmatig gebruik van door Sunny Cars zelf geproduceerd, ingekocht of bij licentie gebruikt beeldmateriaal  van (internationale) foto agencies, waardoor aanzienlijke schadevergoedingen geëist kunnen worden, die Sunny Cars volledig op degene die deze rechten schendt, zal verhalen.

Sunny Cars GmbH zal naar redelijkheid en billijkheid trachten op deze website juiste en volledige informatie ter beschikking te stellen. Sunny Cars GmbH kan echter niet instaan of garant staan voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook voor alle verbindingen ("links") waarnaar deze website direct of indirect verwijst. Sunny Cars GmbH is voor de inhoud van een site die met zo'n link bereikt wordt niet verantwoordelijk. Verder behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen van de ter beschikking gestelde informatie aan te brengen.

Sunny Cars GmbH is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, die ontstaat naar aanleiding van verkeerde informatie of anderszins in verband met informatie die op deze website ter beschikking gesteld wordt.