Algemene reisvoorwaarden van Sunny Cars B.V.

1. Diensten van Sunny Cars B.V.

Sunny Cars B.V. is in haar segment een van de toonaangevende bedrijven in de toeristische sector en levert wereldwijd reisdiensten aan tevreden vakantiegangers, ofwel in vakanties met huurauto geïnteresseerde privépersonen (hierna ook ‘klanten’ genoemd). Tot de service van Sunny Cars B.V. behoort naast het verhuren van voertuigen ook het verstrekken van uitgebreid advies bij de keuze van een voor de klant passende vakantie-huurauto, de uitvoering van een eenvoudig boekingsproces en een probleemloze voertuigoverdracht en -teruggave, alsmede bijkomende diensten om het reisplezier compleet te maken.

Sunny Cars B.V. biedt haar diensten aan op basis van deze Algemene Reisvoorwaarden en de Specifieke Reisvoorwaarden die voorafgaand aan de boeking aan de klant ter beschikking zijn gesteld (zie Artikel 4 hieronder).

2. Overeenkomst van autohuur en overeenkomst voor aanvullende reisgerelateerde diensten tussen Sunny Cars B.V. en de klant; Bijzondere bepalingen als de klant bij de boeking voor de optie “No Deposit” kiest

2.1 Sunny Cars B.V. en de klant sluiten een overeenkomst voor de huur van een huurauto en voor de levering van bijkomende reisgerelateerde diensten door Sunny Cars B.V. in verband met het huurvoertuig (hierna ook te noemen ‘de overeenkomst’ of ‘het contract’), waarvan de klant gebruik kan maken tijdens de duur van de overeenkomst en in sommige gevallen ook al daarvóór. De aanvullende reisgerelateerde diensten kunnen zijn een conciërgedienst (7 dagen per week, van 9.00 tot 18.00 uur CET) die telefonisch beschikbaar is voor klanten op vakantie, alsmede het verstrekken van reisinformatie over de bestemming (zoals toegangsvereisten, informatie over bezienswaardigheden, restaurants, hotels, stranden, enz., kaarten, andere toeristische informatie en informatie over het ophalen en terugbrengen van het huurauto op de bestemming, die toegankelijk is via de eigen smartphones, tablets, laptops en desktops van de klant op het internet). 
Hiervoor is de "Sunny2go"-webapp beschikbaar, die de klant op zijn smartphone of tablet kan installeren. De aanvullende reisgerelateerde diensten worden aangeboden in het Duits, Engels, Frans of Nederlands, afhankelijk van de taal die bij de reservering van het voertuig is gekozen. De tussen Sunny Cars B.V. en de klant te sluiten overeenkomsten worden hierna uit oogpunt van taalkundige vereenvoudiging als "Overeenkomst" aangeduid.

2.2 Door het verzenden van de boekingsgegevens (o.a. gewenste plaats van verhuur, gewenste voertuigcategorie (zie bijvoorbeeld Artikel 9 van deze Algemene reisvoorwaarden), gewenste huurperiode en evt. keuze voor het aanbod "No Deposit") doet de klant een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een huurovereenkomst tussen Sunny Cars B.V. en de klant. Deze overeenkomst tussen Sunny Cars B.V. en de klant komt tot stand op het moment dat de contractdocumenten conform Artikel 10 en de bijbehorende boekingsbevestiging door Sunny Cars GmbH, die als handelsagent van Sunny Cars B.V., met volmacht tot het sluiten van de overeenkomst optreedt, aan de klant worden toegezonden. Indien voor de optie "No Deposit" wordt gekozen, wordt de boeking van de klant pas als bevestigd beschouwd en komt er pas een overeenkomst tot stand nadat de klant na een afzonderlijk verzoek van Sunny Cars GmbH, uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het begin van de door de klant gekozen huurovereenkomst, zijn persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zijn instemming met deze Algemene reisvoorwaarden heeft bevestigd en, indien de aanbetaling door de aanbieder van het wagenpark wordt opgeëist, voorts ook zijn instemming met een eventuele verplichting tot schadevergoeding aan Sunny Cars B.V. conform punt 6.3 van deze Algemene reisvoorwaarden heeft bevestigd (de zgn. voorregistratie). 

Let op: indien Sunny Cars B.V. deze voorregistratie niet uiterlijk 48 uur voor de gewenste voertuighuur ontvangt, kan er geen huurovereenkomst meer worden gesloten; het aanbod van de klant om een overeenkomst tussen hem en Sunny Cars B.V. te sluiten wordt in dat geval geacht stilzwijgend of uitdrukkelijk afgewezen te zijn.

Tijdens de looptijd van de overeenkomst en in sommige gevallen al eerder (meestal 14 dagen voor aanvang van de overeenkomst) kan de klant gebruik maken van de aanvullende reisgerelateerde diensten van Sunny Cars B.V.. De klant ontvangt samen met de voucher de toegangsgegevens voor de aanvullende reisgerelateerde diensten die de klant individueel worden aangeboden.

3. Uitvoering van de Overeenkomst, in het bijzonder de ontvangst van het voertuig door de klant

3.1 Sunny Cars B.V. maakt gebruik van een geschikte aanbieder van wagenparken op de plaats van bestemming van de klant om zijn verplichtingen uit de overeenkomst tussen hem en de klant (cf. lid 2) na te komen, voor zover deze betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van het huurvoertuig. Daartoe huurt Sunny Cars B.V. op basis van een eigen huurovereenkomst een huurauto van de door hem geselecteerde wagenparkaanbieder op de plaats van bestemming van de klant. Het door Sunny Cars B.V. gehuurde voertuig wordt door Sunny Cars B.V. op basis van de overeenkomst aan de betreffende klant onderverhuurd.

Tegelijk met het sluiten van de huurovereenkomst (Masterhuurovereenkomst) tussen Sunny Cars B.V. en de wagenparkaanbieder op de plaats van bestemming van de klant, worden tussen de klant en Sunny Cars B.V. de bepalingen betreffende de onderverhuur overeengekomen en vastgelegd, in samenhang met en inachtneming van de specifieke gegevens van het huurvoertuig.

3.2 Na het afsluiten van de master-huurovereenkomst met de wagenparkaanbieder ter plaatse treedt de klant op als tijdelijk gemachtigde van Sunny Cars B.V.. Hiervoor ontvangt de klant met de voucher een volmacht op zijn naam die hem het recht geeft om de master-huurovereenkomst te sluiten voor de diensten die op de voucher en in de Specifieke Reisvoorwaarden tussen Sunny Cars B.V. en de wagenparkaanbieder op de bestemming staan vermeld. De aan hem door Sunny Cars B.V. verstrekte voucher moet de klant daarom op het moment van de voertuigoverdracht aan de wagenparkaanbieder afgeven. De klant moet er zorgvuldig op letten dat de door hem in zijn boeking of in de huurprijs opgenomen eventuele extra bestuurder(s) ook daadwerkelijk en onder zijn/hun eigen naam opgenomen worden in de master-huurovereenkomst met de wagenparkbeheerder. Sunny Cars kan dit niet voor de klant regelen, omdat hiervoor een controle van het rijbewijs of de rijbewijzen van de extra bestuurder(s) bij het afhalen van het voertuig nodig is.

3.3 Indien het door de wagenparkaanbieder ter plaatse aangeboden voertuig niet overeenkomt met de reservering die de klant heeft gedaan, of wanneer het voertuig zich naar zijn overtuiging niet in een verkeersveilige toestand bevindt, dan dient de klant direct bij de wagenparkaanbieder en tegelijkertijd ook telefonisch (+31 (0)23-5699696) bij Sunny Cars B.V. een klacht in te dienen teneinde aan zijn wettelijke plicht te voldoen om de schade te beperken. De tijdens de overdracht van het voertuig aanwezige gebruikssporen of schade aan het voertuig moeten in een schriftelijk overdrachtsprotocol worden genoteerd om uit te sluiten dat de klant hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

4. Geldigheid specifieke Reisvoorwaarden voor de onderhavige voertuigboeking

4.1 De klant ontvangt voorafgaand aan de boeking de Specifieke Reisvoorwaarden voor de specifieke boeking die hij wenst ter inzage, in het bijzonder die voor de overdracht en teruggave van het voertuig, aard en hoogte van de zekerheidstelling (waarborgsom) en de kosten voor de afzonderlijk verschuldigde accessoires ter plaatse van belang zijn; de klant kan de Specifieke Reisvoorwaarden ook per muisklik downloaden, opslaan en/of afdrukken. De Specifieke Reisvoorwaarden bevatten o.a. ook de precieze omvang van de aanvullende reisgerelateerde diensten die Sunny Cars B.V. voor de klant verricht.

4.2 De klant dient de Specifieke Reisvoorwaarden aandachtig door te lezen. Eventuele vragen dient hij in zijn eigen belang aan Sunny Cars B.V. te stellen voordat de reservering wordt verzonden.

5. Waarborgsom, betaling via creditcard en pincode, kredietlimiet; Bijzondere bepalingen in het geval van de keuze door de klant voor de optie “No Deposit”

5.1 Sunny Cars B.V. en de klant komen overeen dat de klant vóór de overdracht van het huurvoertuig aan hem een zekerheid (waarborgsom) verschuldigd is. Gemakshalve betaalt de klant, danwel, wanneer de klant niet zelf de bestuurder van de huurauto is, de door de klant als bestuurder aangemerkte persoon, deze waarborgsom rechtstreeks aan de aanbieder van het wagenpark op de plaats van bestemming, overeenkomstig het bepaalde in de leden 5.2 tot en met 5.4 van dit Artikel, tenzij de klant bij de boeking voor de optie "No Deposit" heeft gekozen. 

Indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst voor de optie "No Deposit" heeft gekozen, stelt Sunny Cars B.V. de door de lokale wagenparkaanbieder verlangde zekerheid in de vorm van een waarborgsom vooraf ter beschikking, zodat de wagenparkaanbieder op de plaats van bestemming de klant niet om een waarborgsom vraagt; de bepalingen in 5.2 tot en met 5.4 zijn in deze gevallen niet van toepassing. Er wordt echter in het bijzonder gewezen op de bestaande en overeengekomen verplichting van de klant tot schadevergoeding volgens Artikel 5.5 in geval van inhouding van de door Sunny Cars B.V. voor rekening van de klant betaalde waarborgsom.

5.2 In het algemeen, behalve in het geval dat de optie “No Deposit” overeengekomen is, dient de waarborgsom te worden betaald met een geldige creditcard op naam van de bestuurder en de bijbehorende pincode in te voeren. In enkele gevallen is de storting van een bedrag in contanten (soms in nationale valuta) ook mogelijk. De klant zal in de Specifieke Reisvoorwaarden worden geïnformeerd welke waarborgsom in zijn geval vereist is. Indien de klant niet tevens zelf de bestuurder van het huurvoertuig is, stelt hij de door hem aangewezen bestuurder op de hoogte van deze verplichtingen.

5.3 Als de klant, en in het geval hij niet zelf de bestuurder van de huurauto is, de door hem aangewezen bestuurder, de borgsom betaalt per creditcard (wat gebruikelijk en in de meeste gevallen verplicht is) moet hij zijn pincode bij de hand hebben om met zijn creditcard elektronisch te kunnen betalen via een zogenaamde POS-terminal. Handmatig gebruik en verwerking van de creditcard is niet mogelijk en/of toegestaan. Indien de klant niet tevens zelf de bestuurder van het huurvoertuig is, stelt hij de door hem aangewezen bestuurder op de hoogte van deze verplichtingen.

5.4 De klant, en in het geval hij niet zelf de bestuurder van de huurauto is, de door hem aangewezen bestuurder, moet er altijd voor zorgen dat zijn creditcard op het moment van de storting een toereikende (resterende) kredietlimiet heeft, zodat de borgsom kan worden gedebiteerd/geblokkeerd. De klant is ervan op de hoogte dat de kredietlimiet van de gebruikte creditcard met het bedrag van de borgstelling wordt verlaagd totdat de borgsom wordt terugbetaald of vrijgegeven. Indien de klant niet tevens zelf de bestuurder van het huurvoertuig is, stelt hij de door hem aangewezen bestuurder op de hoogte van deze verplichtingen.

5.5 Bijzondere bepaling voor uitsluitend die gevallen waarin de optie "No Deposit” is overeengekomen: indien de door Sunny Cars B.V. als zekerheid gestelde waarborgsom door de aanbieder van het wagenpark op de plaats van bestemming wordt opgeëist, zal Sunny Cars B.V. de verschuldigdheid en verplichting tot het vergoeden van de schade door de klant onderzoeken, met inachtneming van hetgeen bepaald is in Artikel 6 van deze Algemene Reisvoorwaarden, en zal indien nodig overeenkomstig Artikel 6.3 een vordering tegen de klant instellen.

6. Gevolgen van schade aan of verloren gaan van het voertuig; van toepassing zijnde rechten en plichten van Sunny Cars B.V. en de klant; voorwaarden voor terugbetaling van de ingehouden waarborgsom door Sunny Cars B.V. in geval van schade 

6.1 Indien het huurvoertuig betrokken raakt bij een ongeval of de huurauto beschadigd raakt of als deze gestolen wordt, kan de wagenparkaanbieder ter plaatse de door de klant, of indien voor de optie "No Deposit" gekozen is de door Sunny Cars B.V. ten behoeve van de klant, betaalde waarborgsom inhouden en eventueel een bedrag dat daarboven uitgaat in rekening brengen voor zover de allrisk-voertuigverzekering de schade aan de huurauto niet dekt (= eigen risico). De hoogte van het betreffende eigen risico is te vinden in de Specifieke reisvoorwaarden. De klant heeft het recht te bewijzen dat geen of slechts minder schade dan het eigen risico of de toeslag is ontstaan uit het voorval dat leidde tot de aanspraak op het eigen risico.

6.2 Sunny Cars B.V. vrijwaart de klant in dergelijke gevallen voor de waarborgsom die uiteindelijk door de wagenparkaanbieder wordt ingehouden of in rekening wordt gebracht; dit brengt met zich mee dat als de klant de waarborgsom betaalt, Sunny Cars B.V. de klant de ingehouden borgsom of kosten vergoedt, of indien de klant bij de boeking de optie "No Deposit" gekozen heeft en deze overeengekomen is, dat Sunny Cars B.V. de klant de ingehouden borgsom niet in rekening brengt, ook niet in het geval van de volgende schade(s):

 • Schade aan glas, dak, banden, bodem inclusief oliepan (carter) en koppeling
 • Schade als gevolg van verlies/beschadiging van voertuigsleutels en/of -papieren
 • Schade aan autoradio en/of navigatiesysteem als gevolg van een inbraak in het voertuig of het verloren gaan van deze ingebouwde apparatuur, voor vergoeding is altijd een politierapport vereist
 • Kosten voor het bergen van het gehuurde voertuig ten gevolge van een ongeval,

maar niet (andere) gevolgkosten zoals, maar niet beperkt tot, hotel-, telefoon-, of taxikosten, kosten voor het huren van een vervangend voertuig, voor het herstel van schade aan of de vervanging van verloren gegane privé-eigendommen (zie ook Artikel 18.2) en overige kosten. 

Voorwaarde voor de terugbetaling van de waarborgsom of, in geval van de keuze van de klant voor de optie "No Deposit", de overname van de kosten, is dat de klant (voor zover hij in bijzondere gevallen niet verhinderd is aan onderstaande verplichtingen te voldoen wegens overmacht, ongeval of om andere redenen waardoor de nakoming van onderstaande verplichtingen onredelijk lijkt, waarvoor de klant de motiverings- en bewijslast draagt) voldoet aan de onderstaande voorwaarden, waarbij de klant zonder onnodige vertraging (of, in geval van een belemmering als hiervoor benoemd, onmiddellijk nadat deze belemmering is opgeheven) de onderstaande maatregel(en) neemt, de hieronder genoemde documenten uit eigen beweging onverwijld aan Sunny Cars B.V. toezendt (per post aan Sunny Cars B.V., Diakenhuisweg 21, NL-2033 AP Haarlem, Nederland, of per e-mail aan customercare@sunnycars.nl of via de roze declaratiebutton op de voucher of via de MyBooking/My Sunny omgeving), en voorts mag geen van de in Artikel 6.3. genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn:

a) In geval van een ongeval, diefstal van het voertuig of schade aan de huurauto moet de klant onmiddellijk het kantoor van de wagenparkaanbieder op de bestemming op de hoogte brengen.

b) Bij een tweezijdig ongeval of in geval van inbraak in het voertuig of diefstal van het voertuig moet de klant de politie bellen opdat deze een politierapport opmaakt. Het politierapport moet worden verzonden naar Sunny Cars B.V.. In het geval van autodiefstal of inbraak in het voertuig moet voorts altijd aangifte bij de politie worden gedaan. Als de politie ter plaatse weigert een politierapport over het incident op te stellen of een aangifte in ontvangst te nemen, moet de klant documenteren wanneer en met welk politiebureau hij gebeld heeft en met welke politieagent hij heeft gesproken. Deze documentatie dient hij vervolgens aan Sunny Cars B.V. te sturen.

c) De klant is verplicht een schaderapport op te stellen, indien mogelijk met foto’s. Dit schaderapport moet door de klant worden ondertekend en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, samen met een kopie van de autohuurovereenkomst (tussen Sunny Cars B.V./de wagenparkaanbieder ter plaatse en u) naar Sunny Cars B.V. (zie mogelijkheden in dit Artikel) worden verzonden.

d) Op afzonderlijk verzoek moet de klant Sunny Cars B.V. schriftelijk of in tekstvorm bevestigen dat tegen hem geen vervolging is ingesteld wegens schade aan het huurvoertuig ten gevolge van het begaan van een strafbaar feit als een misdrijf en/of overtreding

e) In die gevallen waarin de klant niet voor de optie "No Deposit" heeft gekozen, en de waarborgsom zelf aan de wagenparkaanbieder heeft betaald, gelden de volgende aanvullende regelingen: 

 • er moet een betalingsbewijs aan Sunny Cars B.V. worden overgelegd dat aantoont dat de waarborgsom contant of per creditcard is betaald en door de wagenparkaanbieder op de bestemming is ingehouden of dat de creditcard van de klant is gedebiteerd
 • met het oog op de terugbetaling dient de klant Sunny Cars B.V. zijn bankgegevens te verstrekken
 • indien de klant de oorspronkelijk door de aanbieder van het wagenpark op de bestemming ingehouden bedragen geheel of gedeeltelijk terugkrijgt nadat Sunny Cars B.V. het ingehouden bedrag overeenkomstig de bovenstaande bepalingen aan de klant heeft terugbetaald, is de klant verplicht een dienovereenkomstige terugbetaling uit eigen beweging aan Sunny Cars B.V. over te maken op de volgende bankrekening:
  UniCredit AG
  IBAN: DE64 7002 0270 0015 5468 28
  Rekeninghouder Sunny Cars B.V.
  BIC: HYVEDEMMXXX
  Onder vermelding van het reserveringsnummer: xxxxxxxxxx

6.3. In de volgende gevallen is terugbetaling van de ingehouden waarborgsom/het eigen risico door Sunny Cars B.V. uitgesloten of moet de klant, vanwege de keuze voor de optie "No Deposit", de door Sunny Cars B.V. aan de plaatselijke wagenparkaanbieder betaalde aanbetaling c.q. het eigen risicobedrag aan Sunny Cars B.V. terugbetalen:

a) Schade als gevolg van het niet naleven van de bepalingen van de Specifieke Reisvoorwaarden, met name door te rijden op onverharde wegen en terreinen.

b) Schade veroorzaakt door overtreding van de plaatselijke verkeersregels, met name rijden onder invloed, overschrijding van snelheidslimieten, inhaalverboden of andere opzettelijke handelingen of grove schuld of nalatigheid.

c) Zolang er tegen de klant in verband met het schade-incident een procedure loopt voor het begaan van een overtreding of een misdrijf of als de klant in een dergelijke procedure wordt veroordeeld tot een boete of een straf.

d) Als de schade aan het huurvoertuig niet kan worden afgewikkeld volgens de voorwaarden van de autoverzekering die voor het voertuig is afgesloten. De klant moet in dit geval contact opnemen met Sunny Cars B.V. en/of de wagenparkaanbieder op de bestemming voor meer informatie over deze voorwaarden en de uitzonderingen hierop.

e) In geval van tanken van de verkeerde brandstof.

7. Contractuele dienstverlening

7.1. De diensten die Sunny Cars B.V. aan de klant verleent overeenkomstig het tussen deze partijen afgesloten contract, omvatten een onbeperkt aantal kilometers, een WA-verzekering in overeenstemming met de lokale omstandigheden, een cascoverzekering (CDW), een verzekering tegen autodiefstal (TP), luchthavenbelasting en -gelden en andere lokale belastingen op het moment van bevestiging van de boeking, alsmede de bijkomende reisgerelateerde diensten. Verbruiks- en gebruiksafhankelijke kosten, zoals bijvoorbeeld brandstof voor het voertuig, alsmede eventuele tolwegen, zijn onvoorwaardelijk niet in de inclusieve diensten inbegrepen en moeten door de klant zelf worden gedragen. Voorts niet inbegrepen in de prijzen van Sunny Cars B.V., zijn eventuele telecommunicatiekosten die de klant ter gelegenheid van het gebruik van extra reisgerelateerde diensten moet maken. Hetzelfde geldt voor alle tegen betaling verleende diensten die de klant via de conciërgedienst kan boeken (bijvoorbeeld bezoeken aan restaurants of theaters, enz.); de klant dient deze diensten rechtstreeks te betalen aan de respectieve verstrekker van de door hem geboekte diensten.

7.2 In zeer zeldzame gevallen kan in de tijdsperiode tussen de boekingsbevestiging, d.w.z. de afsluiting van het contract, en het begin van de contractperiode sprake zijn van invoering of verhoging (met terugwerkende kracht) van heffingen of belastingen (bijvoorbeeld luchthavengelden, luchthavenbelastingen en/of andere belastingen) waarop Sunny Cars B.V. geen invloed heeft en die Sunny Cars B.V. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de klant ook niet kon voorzien. In deze zeldzame gevallen heeft Sunny Cars B.V. het recht om deze met terugwerkende kracht ingevoerde of verhoogde toeslagen of belastingen in aanvulling op de in de overeenkomst bepaalde prijs bij de klant in rekening te brengen. Dit kan indien tussen het moment van verzending van de voucher naar de klant en de aanvang van de contractperiode minimaal vier maanden liggen. Indien Sunny Cars B.V. vóór het begin van de contractperiode van dit recht gebruikmaakt en om betaling van deze (extra) heffingen of belastingen verzoekt, dan heeft de klant het recht om binnen twee weken nadat Sunny Cars B.V. hem hiervan in kennis heeft gesteld en uiterlijk de dag voorafgaand aan de contractperiode, schriftelijk of in tekstvorm (e-mail naar reservation@sunnycars.nl is voldoende) de overeenkomst te ontbinden. De bedragen die de klant reeds voor de overeenkomst heeft betaald worden dan onmiddellijk terugbetaald; de klant moet daarom in de brief waarin hij meedeelt de overeenkomst te ontbinden zijn bankrekening vermelden. De klant heeft in een dergelijk geval niet het recht andere vorderingen in te stellen. De bewijslast voor de vervulling van de voorwaarden om overeenkomstig dit Artikel de prijs te mogen verhogen, ligt bij Sunny Cars B.V.. Een niet-tijdige uitoefening van het ontbindingsrecht door de klant wordt beschouwd als een stilzwijgende instemming met de prijsverhoging. Sunny Cars B.V. verwerft in dit geval het recht een aanvullend bedrag bij de klant in rekening te brengen. Sunny Cars B.V. zal de klant in geval van een eventueel later betalingsverzoek hier uitdrukkelijk schriftelijk of in tekstvorm op wijzen. Tenslotte, de bepalingen van de ANVR Reizigersvoorwaarden in de laatst vastgestelde versie kunnen uiteindelijk bepalend zijn.

7.3 Kosten, belastingen, luchthavenbelastingen en toeslagen voor eventuele overeenkomsten voor aanvullende diensten die de klant ter plaatse met de wagenparkaanbieder buiten de overeenkomst afsluit, zijn niet in de prijzen inbegrepen. Dergelijke overeenkomsten sluit de klant uitsluitend onder eigen naam en onafhankelijk van de overeenkomst af. Er wordt aan de klant uitdrukkelijk geen volmacht verleend voor het aangaan van overeenkomsten over aanvullende diensten namens en voor rekening van Sunny Cars B.V..

7.4 De diensten die Sunny Cars B.V. op grond van het tussen deze partijen gesloten contract aan de klant verleent, omvatten ook de terugbetaling of (indien de klant voor de optie "No Deposit" gekozen heeft) het niet in rekening brengen van een eventueel door de wagenparkaanbieder ingehouden waarborgsom of eigen risico, onder de voorwaarden van deze Algemene reisvoorwaarden als genoemd onder Artikel 6.

7.5 Ook extra bestuurders zijn bij veel lokale wagenparkaanbieders waarmee Sunny Cars B.V. samenwerkt in de prijs inbegrepen. Gedetailleerde informatie daarover en over de betreffende bestemming is op aanvraag verkrijgbaar bij het betreffende reisbureau of bij Sunny Cars B.V. en is te vinden in de Specifieke Reisvoorwaarden. Let op: het is Bestuurders die niet in de master-huurovereenkomst zijn opgenomen, verboden het huurvoertuig te besturen; de klant moet er zelf voor zorgen dat de eventuele extra bestuurder(s) door de wagenparkbeheerder onder zijn/hun eigen naam in de master-huurovereenkomst worden opgenomen (zie artikel 3.2.).

8. Betalingstermijn van de factuur, prijsberekening, prijswijzigingen

8.1 Een factuur van Sunny Cars B.V. moet doorgaans uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de overeenkomst betaald zijn. Indien sprake is van een afwijkende betalingstermijn wordt dit in de Specifieke Reisvoorwaarden en op de betreffende factuur vermeld. Alle aangeboden prijzen zijn in euro aangegeven (bij boeking vanuit Zwitserland EUR of CHF). De definitieve prijs wordt berekend op basis van de aanvang van de contractperiode, die gelijk is aan de datum van aanvang van de huur. 8.2 De prijzen worden op het moment van de boeking berekend en kunnen vóór voltooiing van de boeking op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen van reeds afgesloten contracten kunnen echter niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

8.3 Alle prijzen worden berekend volgens cycli van 24 uur, te rekenen vanaf het tijdstip van overdracht van het voertuig. Dat wil zeggen dat voertuigen uiterlijk op hetzelfde tijdstip als waarop zij op de afhaaldag zijn opgehaald (doorgaans op de overdracht-locatie van het voertuig, tenzij met de wagenparkaanbieder ter plaatse anders is overeengekomen) moeten worden ingeleverd. Indien het voertuig te laat wordt ingeleverd, zijn de lokale tarieven en voorwaarden van de wagenparkaanbieder ter plaatse van toepassing. Hierop heeft Sunny Cars B.V. geen invloed. Eventuele hierdoor ontstane meerkosten zijn voor rekening van de klant. In het geval dat de wagenparkaanbieder ter plaatse deze extra kosten bij Sunny Cars B.V. in rekening brengt, heeft Sunny Cars B.V. jegens de klant recht op vergoeding van deze kosten.

8.4 Alle prijzen zijn geldig op het moment dat ze worden opgevraagd. Prijswijzigingen of veranderingen van de voorwaarden zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk zolang een reservering nog niet is bevestigd (door verzending van een voucher), oftewel, zolang nog geen contract is afgesloten. Dit geldt bovendien onder voorbehoud van een prijswijziging overeenkomstig de in Artikel 7.2 beschreven bepalingen.

9. Huur volgens voertuigcategorie

De door wagenparkaanbieders ter plaatse aangeboden wagenparken omvatten verschillende modellen van vergelijkbare grootte en uitrusting en zijn in voertuigcategorieën ingedeeld. De klant heeft in overeenstemming met de bepalingen in de overeenkomst recht op een auto uit de door hem gekozen voertuigcategorie of een hogere categorie, maar dit betreft niet een bepaald model auto.

10. Contractuele documenten

10.1 Na de boeking ontvangt de klant een voucher (=reserveringsbewijs) en de Specifieke reisvoorwaarden, die ook de overname van de huurauto bij de wagenparkaanbieder op de plaats van bestemming regelen.

10.2 De voucher omvat ook de door Sunny Cars B.V. aan de klant verleende volmacht die de klant machtigt om namens Sunny Cars B.V. met de wagenparkaanbieder ter plaatse een huurovereenkomst te sluiten met de in de voucher en de Specifieke Reisvoorwaarden opgenomen dienstverlening, prestaties en services. Reserveringen en bevestigingen gelden voor een bepaalde voertuigcategorie niet voor een bepaald model voertuig (zie hiervoor ook Artikel 9). De verhuurders hebben in hun wagenparken verschillende modellen van vergelijkbare grootte en uitvoering. Daarom behouden verhuurders zich het recht voor om een gelijkwaardig voertuig of een voertuig van een hogere categorie beschikbaar te stellen.

11. Latere wijziging(en) van de overeenkomst

11.1 Indien de klant de overeenkomst later wil laten wijzigen, bijvoorbeeld het tijdstip van ontvangst of teruggave, de voertuigcategorie of de locatie van ontvangst of teruggave van het voertuig, dan moet deze wijziging (eventueel via het verantwoordelijke reisbureau) bij Sunny Cars B.V. of diens handelsvertegenwoordiger Sunny Cars GmbH worden aangevraagd en door deze worden bevestigd. Indien er geen bevestiging komt, dan is de klant geheel zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Een gevolg hiervan kan zijn dat de wagenparkaanbieder ter plaatse een bedrag bij de klant in rekening brengt. Sunny Cars B.V. is in deze gevallen niet verantwoordelijk voor de ongemakken of extra kosten voor de klant.

11.2 Wijzigingen die de overeengekomen overdracht van het huurvoertuig in gevaar brengen, zoals veranderingen in aankomsttijden op de plaats waar de huurauto in ontvangst wordt genomen, bijvoorbeeld door veranderingen van vertrektijden, stakingen, natuurrampen enz., moeten onmiddellijk aan Sunny Cars B.V. (per post naar Sunny Cars B.V., Diakenhuisweg 21, 2033 AP Haarlem, Nederland of per e-mail naar reservation@sunnycars.nl) en aan de lokale wagenparkaanbieder worden gemeld. Let op: indien het voertuig niet op het afgesproken tijdstip door de hoofdbestuurder in ontvangst wordt genomen, kan de beschikbaarheid van het geboekte voertuig niet meer gegarandeerd worden. Lokale wagenparkaanbieders behouden zich het recht voor de huurauto in dat geval aan anderen te verhuren. In dit geval bestaat er geen recht op restitutie van de prijs. U hebt het recht het bewijs te leveren dat Sunny Cars B.V. als gevolg van het niet afhalen van het voertuig minder of geen schade heeft geleden.

11.3 In geval van te late teruggave van het voertuig door de klant geschiedt de afrekening voor de duur van de vertraging tegen lokaal tarief en condities van de wagenparkaanbieder ter plaatse. Sunny Cars B.V. heeft hierop geen invloed. De klant vrijwaart Sunny Cars B.V. van elke aanspraak door de wagenparkaanbieder ter plaatse op het betreffende bedrag en zal dit bedrag aan Sunny Cars B.V. vergoeden indien deze de kosten reeds heeft betaald.

11.4 Indien de klant de geboekte huurauto te vroeg inlevert, te laat ophaalt of helemaal niet ophaalt, heeft hij geen recht op restitutie.

12. Annulering / opzegging van de overeenkomst / uitsluitingsgronden voor opzegging

12.1 Annuleringen/opzeggingen van de overeenkomst dienen schriftelijk, in tekstvorm of telefonisch of per e-mail naar reservation@sunnycars.nl , plaats te vinden en tijdens kantooruren (zie Artikel 14.2) ontvangen te zijn door Sunny Cars B.V., Diakenhuisweg 21, NL-2033 AP Haarlem, Nederland. Andere manieren van annulering/opzegging, bijvoorbeeld bij de reisleiding of de wagenparkaanbieder ter plaatse, worden niet geaccepteerd.

12.2. Annulering/opzegging na het geplande tijdstip van aanvang huur van de huur danwel na overdracht van het voertuig is niet mogelijk. De volledige prijs die gold ten tijde van de reservering blijft verschuldigd. De klant heeft echter het recht om aan Sunny Cars B.V. het bewijs te leveren dat er minder of helemaal geen schade is ontstaan.

12.3 De bepalingen van Boek 7, titel 4 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij uit de huurovereenkomst anders blijkt.

13. Flexservice

De klant heeft de mogelijkheid om een voordelige Flexservice af te sluiten. Deze dekt de annulerings-/opzeggingskosten tot aanvang van de contractperiode. Annulering/opzegging na overdracht van het voertuig bij de wagenparkaanbieder op de bestemming is niet mogelijk. De kosten van de Flexservice bedragen EUR 1 per huurdag met een minimumtarief van EUR 7. De Flexservice moet samen met de overeenkomst worden afgesloten. Na het boeken is het niet meer mogelijk de Flexservice af te sluiten. Vermelding van redenen voor de annulering/opzegging is niet nodig.

14. Boekingsfouten; Tekortkomingen in de dienstverlening met betrekking tot het gehuurde voertuig of de reisgerelateerde aanvullende diensten; Plicht van de klant om de schade te beperken

14.1 Als zich problemen voordoen met o.a. de boeking van de huurauto, het huurvoertuig of de voor de reis relevante aanvullende diensten (tekortkomingen in de dienstverlening), moet de klant onmiddellijk contact opnemen met het verantwoordelijke reisbureau of zich tot Sunny Cars GmbH of Sunny Cars B.V. richten (per post via Sunny Cars B.V., Diakenhuisweg 21, 2033 AP Haarlem, Nederland, telefonisch via +31 (0)23-5699696 of per e-mail via reservation@sunnycars.nl) zodat hulp geboden en herstelmaatregelen kunnen worden getroffen. 

14.2 Indien Sunny Cars GmbH en Sunny Cars B.V. in geval van een onjuiste boeking of het niet beschikbaar zijn van een gereserveerd voertuig of in verband met het gebruik van het door de klant gehuurde voertuig of in verband met de voor de reisgerelateerde relevante aanvullende diensten buiten de openingstijden niet bereikbaar zijn voor de klant, dan dient de klant de schade die kan ontstaan als gevolg van de door de onjuiste boeking of gebrekkige reisgerelateerde aanvullende dienst veroorzaakte onderbreking van de dienstverlening, tot een minimum te beperken. Indien hiervoor een vervangend voertuig gehuurd dient te worden, neemt Sunny Cars B.V. de extra kosten voor zijn rekening onder de voorwaarden van en binnen de grenzen van het bepaalde in de punten 14.3 en 18 van deze Algemene reisvoorwaarden (Aansprakelijkheid), echter uitsluitend indien de gehuurde voertuigcategorie overeenkomt met de bij Sunny Cars B.V. geboekte voertuigcategorie. Sunny Cars GmbH of Sunny Cars B.V. moet hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld tijdens de volgende kantooruren. Zij zijn 365 dagen per jaar bereikbaar binnen de volgende openingstijden:

ma-vr: 09:00 - 20:00 uur
za/zo: 09:00 - 17:30 uur
feestdagen: 11:00 - 16:00 uur

14.3 Indien de klant Sunny Cars GmbH of Sunny Cars B.V. niet op de hoogte stelt van een onjuiste boeking of een andere verstoring van de dienstverlening of soortgelijk, dan dient hij de daaruit voortvloeiende schade zelf te dragen, voor zover de schade door een tijdige kennisgeving voorkomen had kunnen worden. De beperking van de aansprakelijkheid in de rubriek "Aansprakelijkheid" (zie Artikel 18 hierboven) is ook van toepassing op boekingsfouten.

15. Vereisten met betrekking tot de leeftijd en het rijbewijs van de klant / bestuurder

15.1 De minimumleeftijd voor de bestuurder van een huurauto ligt in de meeste landen tussen de 21 en 25 jaar. Voor hogere voertuigcategorieën kan deze zelfs hoger zijn. In sommige gebieden ligt de minimumleeftijd lager indien een aanvullende vergoeding wordt betaald. Afhankelijk van het gebied kan sprake zijn van een maximumleeftijd. De bestuurder moet minstens 1 jaar en in sommige landen 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor klasse 3 of klasse B (euronorm) of een gelijkwaardig rijbewijs, dat hij als origineel of in combinatie met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart aan de wagenparkaanbieder ter plaatse moet kunnen overleggen. 
Let op: rijbewijzen uit de voormalige DDR worden niet overal meer geaccepteerd, datzelfde kan gelden voor Belgische papieren rijbewijzen.

15.2 De klant wordt al bij de reservering, dus vóór de afsluiting van de overeenkomst middels de Specifieke Reisvoorwaarden, geïnformeerd over de relevante voorwaarden van zijn boeking.

16. Accessoires / Extra's

Dakdragers, kinderzitjes, sneeuwkettingen, GPS enzovoort kunnen op veel locaties worden aangevraagd. De klant moet zelf informatie inwinnen over de daarvoor door hem extra te betalen vergoedingen en nationale en evt. luchthavenbelastingen bij het betreffende reisbureau, bij Sunny Cars GmbH of bij Sunny Cars B.V.. Dergelijke meerkosten die voor rekening van de klant komen, zijn niet inbegrepen in de prijsoverzichten van Sunny Cars B.V. en maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de klant en Sunny Cars B.V., tenzij de klant deze uitdrukkelijk en tijdig vóór aanvang van de contractperiode bij Sunny Cars GmbH of Sunny Cars B.V. heeft aangevraagd en hiervan een bevestiging heeft ontvangen. De veiligheidsnormen voor kinderzitjes, met name in zuidelijke landen, komen mogelijk niet overeen met de gebruikelijke normen in Nederland en België.

17. Tankregeling

De klant moet voldoen aan de door de wagenparkaanbieder voorgeschreven brandstof- en tankregeling (na inontvangstneming en bij teruggave). Deze bepaling wordt ook beschreven in de Specifieke Reisvoorwaarden.

18. Aansprakelijkheid

18.1 Sunny Cars B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de overdracht van het geboekte voertuig ter plaatse niet kan plaatsvinden om redenen die verband houden met de klant en waarvoor Sunny Cars B.V. niet verantwoordelijk is. Voorbeelden van dergelijke redenen zijn: het overleggen van een verlopen rijbewijs of het niet kunnen overleggen van een rijbewijs, het overleggen van een rijbewijs dat niet voldoet aan de lokale eisen, het niet-naleven van de minimum- en maximumleeftijdsbepalingen, het niet-naleven van het verplichte gebruik van creditcards in sommige gebieden (zie paragraaf “Waarborgsom” en de Specifieke Reisvoorwaarden).

18.2 Aansprakelijkheid van Sunny Cars B.V. voor het verlies van voorwerpen door diefstal uit de huurauto wordt uitgesloten. Hetzelfde geldt ook bij schade aan voorwerpen of verlies door een ongeval en ook voor overige kosten die als gevolg van een ongeval kunnen optreden (hotel-, telefoon- en taxikosten, kosten voor een vervangend voertuig, schade aan of verlies van privé-eigendommen, enzovoort).

18.3 Verder is Sunny Cars B.V. alleen onbeperkt aansprakelijk voor schadevergoeding als het gaat om eigen opzet en eigen grove nalatigheid. Bij gewone nalatigheid is Sunny Cars B.V. uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare schade zoals bepaald in de overeenkomst en dit slechts in de omvang van de daarin bepaalde bedragen, indien zij een verplichting niet nakomt die van essentiële belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (hoofdverplichting). Indien uitvoering van het contact vanaf het begin af aan al onmogelijk was, is Sunny Cars B.V. alleen aansprakelijk indien zij zich ervan bewust was dat de dienstverlening onmogelijk was of indien het feit dat zij hiervan niet op de hoogte was en er geen kennis van droeg, het gevolg was van grove schuld of nalatigheid.

18.4 De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden niet voor schade waarvoor Sunny Cars B.V. verantwoordelijk is en die verband houdt met overlijden, lichamelijk letsel of gezondheid.

18.5 Indien de aansprakelijkheid van Sunny Cars B.V. uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn bedrijfsonderdelen, functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

19. Rechtskeuze

Op juridische claims die tegen Sunny Cars B.V. kunnen ontstaan naar aanleiding van of in verband met uw voertuigboeking, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, voor zover er geen dwingende wettelijke regels tegen bestaan. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De Rechtbank Noord-Holland, vestiging Haarlem, is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

20. Privacy bepalingen

20.1 Sunny Cars B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens van de klant worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Sunny Cars B.V. met het oog op het opstellen, uitvoeren of beëindigen van het contract. Overdracht van de gegevens aan derden vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Elk ander gebruik vereist wettelijke toestemming of voorafgaande instemming van de klant. Verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan gevonden worden via Privacy en cookie statement · Sunny Cars en  Details over uw rechten als getroffen persoon · Sunny Cars

20.2 De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van zijn gegevens ten behoeve van direct marketing overeenkomstig Artikel 21, lid 2 AVG bij Sunny Cars GmbH (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Het bezwaar moet worden gericht aan: Sunny Cars B.V., Diakenhuisweg 21, 2033 AP Haarlem, Nederland of per e-mail op gegevensbescherming@sunnycars.nl)

21. Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting

Ongeacht of wij deelnemen aan de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting, zijn wij (wettelijk) verplicht u op de hoogte te brengen van het volgende: sinds 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun onlinebestelling in eerste instantie zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr. In dit verband zijn wij ook wettelijk verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Dit is: reservation@sunnycars.nl.

Sunny Cars is lid van de ANVR en deelnemer van SGR en SGRz Retaildekking. Dat betekent dat ook de weg naar de Geschillencommissie Reizen te Den Haag openstaat om geschillen voor beoordeling voor te leggen.

Versie
Maart 2024