Details over uw rechten als betrokken persoon

Recht op informatie (Art. 15 AVG)

Recht op informatie

U heeft recht op heldere informatie over wat Sunny Cars met uw persoonsgegevens doet en waarom. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Sunny Cars van u verwerkt, waarom Sunny Cars dit doet (voor welk specifiek doel), en met wie Sunny Cars uw gegevens deelt.

 

Recht op vergetelheid

In een aantal gevallen kunt u Sunny Cars vragen om uw gegevens te wissen. Maar let op: vaak is het niet mogelijk dat Sunny Cars ál uw gegevens verwijdert.

In de volgende situaties kunt u Sunny Cars vragen om uw gegevens te wissen:

 1. Niet meer nodig: Sunny Cars heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt;
 2. Toestemming ingetrokken: U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Sunny Cars (de verwerkingsgrondslag is toestemming) maar trekt die toestemming nu in.
 3. Bezwaar: U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
 4. Onrechtmatige verwerking: Sunny Cars verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig. Er is bijvoorbeeld geen wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens.
 5. Wettelijke bepaalde bewaartermijn verlopen: Sunny Cars is verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen. Sollicitatiegegevens hebben bijvoorbeeld een wettelijk bewaartermijn van vier weken welke ingaat na het beëindigen van het (onsuccesvolle) sollicitatietraject.

 

Het recht op wissen bestaat niet wanneer de verwerking noodzakelijk is:

 1. Om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Fiscale gegevens bijvoorbeeld, hebben een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar (Art. 52 Wet Rijksbelastingen) en kunnen daarom niet zomaar verwijderd worden;
 3. Rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Recht op rectificatie en aanvulling
Wanneer uw gegevens niet meer kloppen of onvolledig zijn, heeft u het recht om Sunny Cars te verzoeken uw gegevens aan te passen.

 

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die Sunny Cars van u verwerkt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Verder heeft u het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Sunny Cars hoeft niet alle soorten gegevens over te dragen. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het alleen om persoonsgegevens die op basis van toestemming verwerkt worden óf die nodig waren om een overeenkomst uit te voeren.

 

Recht op beperking van de verwerking
De AVG geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. In de AVG (artikel 18) staat dit recht omschreven als het ‘recht op beperking van de verwerking’. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 1. Gegevens zijn mogelijk onjuist. Sunny Cars mag uw gegevens niet gebruiken zolang u nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen;
 2. De verwerking is onrechtmatig. Sunny Cars mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet dat Sunny Cars de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene de gegevens later nog wil opvragen;
 3. De gegevens zijn niet meer nodig. Sunny Cars heeft de gegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor Sunny Cars ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.
 4. Betrokkene maakt bezwaar. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Sunny Cars stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Sunny Cars dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Sunny Cars zwaarder wegen, mag Sunny Cars uw gegevens verwerken.

 

Recht op een menselijke blik bij besluiten
Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties gegevens via internet zonder menselijke blik. Deze voorbeelden zijn niet van toepassing op Sunny Cars.

Als uw gegevens automatisch verwerkt worden, dan heeft u het recht op een menselijke blik bij de besluitvorming.

 

Recht van bezwaar

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunny Cars, dan is Sunny Cars verplicht te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens tenzij Sunny Cars dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Sunny Cars zwaarder wegen of die van u, mag Sunny Cars de betreffende gegevens niet verwerken. Er is dan sprake van een beperking van de verwerking.